największe, często bardzo malownicze okazy roślin – czyli drzewa chronione są jako pomniki przyrody

Puszcza Notecka -Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków

Obszar stanowi zwarty, jednolity kompleks leśny w międzyrzeczu Noteci i Warty, części pradoliny Eberswaldsko-Toruńskiej. Jest to równina akumulacyjna w znacznym stopniu przekształcona przez wiatry, który usypały tu, największy w Polsce, zespół wydm śródlądowych, o wysokości…

Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego

W Dolinie Noteci wyznaczono najwyższą obecnie ( poza parkiem narodowym) formę ochrony przyrody w Polsce – Obszar specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego Najcenniejsze przyrodniczo są podmokłe łąki w…

Dolina Bukówki – Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk

Obszar położony jest w dolinie Bukówki, dopływu Drawy, około 6 km na północny zachód od centrum Wielenia. Zawiera dobrze zachowane łęgi i grądy, w tym grądy z bukiem i kwaśne buczyny na stromych fragmentach zboczy…

Dolina Miały – Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk

Obszar Dolina Miały ma ponad 6 km długości, leży na obszarze wydmowym Puszczy Noteckiej, między wsiami Miały i Mężyk. Po obu stronach rzeki Miały położone są lasy łęgowe, miejscami przechodzące w olsy. Równolegle do północnego…

Nadnoteckie Łęgi – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków

Ostoja ptasia utworzona w celu ochrony krajobrazu i przyrody doliny dolnego biegu Noteci. Leży między miejscowością Wieleń, a ujściem rzeki Gwdy i zajmuje powierzchnię 16 058,10 ha, a jej szerokość waha się od ok. 500 m do…

Dolina Noteci – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk

Najważniejsze przyrodniczo obszary chroni europejska sieć Natura 2000. Jednym z obszarów tej sieci jest obszar o nazwie „Dolina Noteci” – obejmujący tereny ciągnące się wzdłuż rzeki Noteć, od Bydgoszczy po Wieleń. Na większości obszaru występują…

Ostoja Pilska – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk

Obszar ten składa się z 9 izolowanych chronionych obszarów usytuowanych wokół Piły. Na terenie gminy Szydłowo leżą trzy  z nich:  1) Rynna Jezior Kuźnickich; fragment rynny glacjalnej od łęgów źródliskowych nad Zalewem Koszyckim, poprzez rezerwat…

Puszcza nad Gwdą – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków

Puszcza nad Gwdą – obszar o powierzchni 77 678,9 ha, utworzony na podstawie Dyrektywy Ptasiej. Obejmuje dorzecze rzeki Gwdy. Występuje tu co najmniej 8 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej…

Dolina Rurzycy – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk

Dolina Rurzycy – obszar o powierzchni 1766,04 ha, utworzony na podstawie Dyrektywy Siedliskowej. Chroniony teren wzdłuż Doliny Rurzycy wyróżnia się kompleksem unikalnych, doskonale zachowanych źródlisk i torfowisk niskich, wyróżniających się w skali ponadregionalnej bogactwem flory…

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Notecka

Obszar ten utworzony został w 1998 roku. Obszar Chronionego Krajobrazu „Puszcza Notecka” zajmuje powierzchnię 58 170 ha i rozciąga się na terenie gmin: Wronki (powiat szamotulski), Drawsko, Wieleń, Lubasz, Połajewo (powiat czarnkowsko – trzcianecki) i…

Drawieński Park Narodowy

Drawieński Park Narodowy znajduje się na Równinie Drawskiej, która jest fragmentem Pojezierza Południowopomorskiego, w północno-zachodniej Polsce. Obejmuje centralną część kompleksu leśnego zwanego Puszczą Drawską. Charakterystyczny dla parku jest krajobraz młodoglacjalnych równin sandrowych. DPN w całości…

Lasy Puszczy nad Drawą – Obszar Specjalnej Ochrony

Obszar obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego na równinie sandrowej, położonej w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W lasach dominują bory sosnowe z domieszką brzozy, dębu i topoli. Zostały one znacznie przekształcone w wyniku…

Uroczyska puszczy Drawskiej – Specjalny Obszar Ochrony

Ostoja obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego, położonego na równinie sandrowej, w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W miejscach, gdzie teren jest pofałdowany, wzgórza osiągają wysokość do 121 m. Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest centralna…

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza nad Drawą

Dominują gleby rdzawe, tworzące siedliska borów i borów mieszanych, są także płaty gleb płowych i brunatnych. Obejmuje obszary porosłe głównie lasem sosnowym,  leżące a piaskach sandrowych; w miejscach gdzie na powierzchni jest glina zwałowa rosną…

Ochrona przyrody w gminie Szydłowo

Przyroda Gminy Szydłowo objęta jest ochroną w różnorodnych formach; duża jej część leży na Obszarach Natura 2000, jest Obszar Chronionego Krajobrazu, są 3 rezerwaty przyrody, 3 użytki ekologiczne oraz kilkanaście pomników przyrosty Gmina Szydłowo cechuje…

Ochrona przyrody w gminie Drawsko

Na terenie gminy występują następujące formy ochrony krajobrazu: ·       obszar chronionego krajobrazu „Puszczy Noteckiej”- ·       obszar Natura 2000 – Puszcza Notecka PLB 300015 – ·       10 pomników przyrody, wśród których największą grupę stanowią głazy narzutowe – 6 sztuk…

Ochrona przyrody w gminie Krzyż Wielkopolski

Ponad 2/3 obszaru gminy Krzyż Wlkp. objęte jest ochroną ze względu na swoje walory przyrodnicze. Na terenie Gminy spotkamy obszary Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne i pomniki przyrody. Cennymi obiektami przyrodniczymi są: Torfowisko…

Ochrona przyrody w gminie Wieleń

 Rezerwat przyrody Wilcze Błoto; Torfowiskowy rezerwat o pow. 3,2  ha objęty ochroną ścisłą. Bezodpływowe, otoczone wydmami zagłębienie wypełnione wodą z kożuchem mchów torfowców. Występują dwa gatunki rosiczek, turzyca bagienna Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest…

Ochrona przyrody w gminie Chodzież

Duża część obszaru  gminy Chodzież objęta jest różnymi formami ochrony przyrody. Najbardziej chroniona jest Dolina Noteci ze względu na swoje wielkie znaczenie korytarza ekologicznego ( trasy wędrówek zwierząt i ekspansji roślin) północnej Wielkopolski. Około 50…

Ochrona przyrody w gminie Czarnków

Ochroną przyrody objęta jest duża część powierzchni gminy Czarnków. Najcenniejsze przyrodniczo obszary chronione są w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Należy do nich obszar o nazwie „Dolina Noteci” – obejmujący tereny ciągnące się wzdłuż rzeki…

Ochrona przyrody w Gminie Trzcianka

W granicach gminy Trzcianka znajdują się  trzy obszary europejskiej sieci NATURA 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków Nadnoteckie Łęgi oraz dwa specjalne obszary ochrony siedlisk pod nazwą: Dolina Noteci  i Ostoja Pilska Nadnoteckie Łęgi. Obejmują część…